Tabelle KlassenMerkmale

Nr. Feldname Typ Größe Funktion Bemerkung
1 Mandant I - PV Verweis auf Tabelle Mandanten
2 Kuerzel A 10 P -
3 Schluessel A 10 - -
4 Bezeichnung A 100 - -
5 Bereich S - - Mögliche Werte:
0 = Merkmal A1
1 = Merkmal A2
2 = Merkmal A3
3 = Merkmal A4
4 = Merkmal A5
5 = Merkmal A6
6 = Merkmal S1
7 = Merkmal S2
8 = Merkmal S3
9 = Merkmal S4
6 StatistikID A 16 - -
7 GueltigVon D - - -
8 GueltigBis D - - -

results matching ""

    No results matching ""