Tabelle WettkampfDisziplinen

Nr. Feldname Typ Größe Funktion Bemerkung
1 Mandant I - PV Verweis auf Tabelle Mandanten
2 ID I+ - P -
3 Wettkampf A 10 V Verweis auf Tabelle Wettkaempfe
4 Disziplin A 10 V Verweis auf Tabelle Disziplinen
5 Position S - - -
6 Merkmal A 8 - -

results matching ""

    No results matching ""