Tabelle Noten

Nr. Feldname Typ Größe Funktion Bemerkung
1 Mandant I - PV Verweis auf Tabelle Mandanten
2 ID I+ - P -
3 Notenkuerzel A 8 - -
4 Notenwert N - - -
5 Notenart S - - Mögliche Werte:
0 = Notenwert
1 = Punktwert
2 = Füllwert
6 Bezeichnung A 50 - -
7 AlternativBez A 50 - -
8 StatistikID A 16 - -
9 Farbe I - - Hintergrundfarbe
10 GueltigVon D - - -
11 GueltigBis D - - -

results matching ""

    No results matching ""