Tabelle ASVInhaltetafeln

Nr. Feldname Typ Größe Funktion Bemerkung
1 Kuerzel A 15 - -
2 Schluessel A 10 - -
3 Bezeichnung A 300 - -
4 Art A 10 V Verweis auf Tabelle ASVArten
5 Gruppe A 10 V Verweis auf Tabelle ASVKategoriegruppen
6 StatistikID A 16 - -
7 GueltigVon D - - -
8 GueltigBis D - - -

results matching ""

    No results matching ""