Tabelle FaecherUnterpunkte

Nr. Feldname Typ Größe Funktion Bemerkung
1 Mandant I - PV Verweis auf Tabelle Mandanten
2 ID I+ - P -
3 Kuerzel A 15 - -
4 Schluessel A 10 - -
5 Thema I - V Verweis auf Tabelle FaecherThemen
6 FUBezeichnung A 200 - -
7 Position S - - -
8 StatistikID A 16 - -
9 GueltigBVon D - - -
10 GueltigBis D - - -

results matching ""

    No results matching ""