Tabelle Entschuldigungsgruende

Nr. Feldname Typ Größe Funktion Bemerkung
1 ID I+ - P -
2 Kuerzel A 15 - -
3 Schluessel A 10 - -
4 Bezeichnung A 100 - -
5 Kategorie A 10 V Verweis auf Tabelle Entscheidungskategorien
6 StatistikID A 16 - -
7 GueltigVon D - - -
8 GueltigBis D - - -

results matching ""

    No results matching ""