Tabelle SchuelerBBSZeugnisbemerkungen

Nr. Feldname Typ Größe Funktion Bemerkung
1 Mandant I - PV Verweis auf Tabelle Mandanten
2 ID I+ - P -
3 Schueler I - V Verweis auf Tabelle Schueler
4 Bemerkung M - - -
5 Position S - - -
6 Merkmal A 8 - -

results matching ""

    No results matching ""